Generalforsamling
03-04-2014

Generalforsamling på Kristinebjergskolen Bøgeskov afdeling Bøgeskovvej 37 b.

Naturvandring ved Fagerli.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30

Dagsorden generalforsamlingen:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af revisor
  • Eventuelt - herunder Information om turen til Tunø
Afgang til Fagerli fra banegården kl. 18.00
P-plads ved Fagerli kl. 18.15 Bidrag kørsel kr. 20
Tilmelding af hensyn til traktement senest 28. marts til Birthe Rasmussen tlf.: 75 93 15 08 el. 26 11 48 00

Generalforsamling på Kristinebjergskolen Bøgeskovvej.

Efter en spadseretur ved Fagerlien i Egum og et kik fra fugletårnet til ørnereden, samledes ca. 40 medlemmer til generalforsamlingen på Kristinebjergskolen.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med valg af ordstyrer. Erik Damgaard blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

Formanden redegjorde for foreningens virke det forløbne år. Beretningen blev godkendt.

Herefter aflagde kassereren beretning, og denne blev ligeledes godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, hvorefter vi gik over til valg. Keld, Birthe og Hans Jørn var på valg, og de blev alle 3 genvalgt. Helle-Vibeke blev genvalgt som suppleant, og ligeledes blev bilagskontrollanterne genvalgt.

Under eventuelt blev man enige om, at turen til Thunø skulle starte kl. 7.30 fra banegården i stedet for som oprindelig planlagt kl. 8.00.

Herefter var generalforsamlingen slut, og ordstyreren takkede for god ro og orden.

Efter et stykke mad og en øl/vand samt kaffe og lidt hyggesnak sluttede en hyggelig aften.