Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
"NATURHISTORISK FORENING FOR FREDERICIA OG OMEGN"§ 1. Foreningens formål.

Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn har til formål at udbrede kendskabet til naturen med særlig henblik på Fredericias omegn. Formålet søges nået ved:

  1. - Afholdelse af ekskursioner.
  2. - Gennem foredrag, fremvisning af lysbilleder, film o.a., at udbrede kendskab til naturhistoriske emner.

§ 2. Optagelse af nye medlemmer.

Enhver naturhistorisk interesseret kan optages som medlem i foreningen mod at betale det fastsatte kontingent. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Elever, lærlinge, studerende og lign. betaler halvt kontingent. Udmeldelse må ske skriftligt inden 1. januar, og medlemmer, der er slettet af foreningens medlemsliste på grund af restance, kan kun genoptages efter bestyrelsens særlige beslutning.


§ 3. Bestyrelsen.

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen. Efter eet år afgår dog 2 medlemmer, derefter skiftevis 3 og 2. Desuden vælges der 2 suppleanter for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår 1 suppleant.
Bestyrelsen vælger af sin midte selv formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens formue og fastlægger det årlige program. Formanden afgiver på generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhed, og kassereren afgiver beretning om foreningens status.


§ 4. Revision af regnskab.

Foreningens regnskab revideres af 2 bilagskontrollanter, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 1 bilagskontrollant.


§ 5. Regnskabsåret.

Regnskabsåret regnes fra 1. april til 31. marts.


§ 6. Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed. På denne, der ledes af formanden, aflægges beretning over det forløbne års virksomhed, regnskabet fremlægges, og bestyrelsen indhenter forslag til programmet for det følgende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter foretages. Tidspunkt og sted for den ordinære generalforsamling bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før dennes afholdelse. Den holdes normalt i april måned.
Ethvert medlem kan indsende skriftligt forslag, til formanden, til behandling på generalforsamlingen, senest 5 dage før dennes afholdelse.
Ved alle afstemninger er almindelig stemmeflertal afgørende. Lovændringer kan vedtages af enhver lovlig indvarslet generalforsamling.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer fremkommer med skriftlig begæring herom til bestyrelsen.Vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april 2015.